Programe de masterat

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ofera absolventilor posibilitatea sa-si continue educatia si sa se specializeze in acest domeniu prin intermediul a:

 • trei programe de masterat de cercetare
 • cinci programe de masterat profesionale

Programul de masterat de cercetare – Informatica Economica

Misiunea programului de master de Informatica Economica este de a oferi instruire avansata pentru absolven?i, astfel încât ace?tia sa devina specialisti cu înalta calificare în domeniul informaticii aplicate în economie. Pentru a realiza acest lucru, programul de master asigura studentilor:

 • cunostinte evoluate de informatica economica, abilitati tehnice;
 • aptitudini de comunicare si de lucru în echipa compatibile cu cele transmise în universitatile europene;
 • capacitatea de a lucra într-un mediu intercultural si international, în structuri decizionale de nivel mediu si superior;
 • implicarea în programele de cercetare stiintifica;
 • participarea la sesiuni de comunicare științifica si simpozioane.

În plus, strategia de dezvoltare a programului urmareste integrarea Masterului de Informatica Economica în Spatiul European al Învatamântului Superior si în Spatiul European de Cercetare.

Principalele obiective ale programului de master sunt:

 • consolidarea cunostintelor si a abilitatilor dobândite de absolventii de Informatica si Cibernetica Economica în primul ciclu de licenta;
 • dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica pentru studentii de master, prin implicarea lor în programe de cercetare;
 • dezvoltarea de relatii eficiente cu institutiile nationale si internationale;
 • cresterea capacitatii de comunicare interpersonala si de lucru într-un mediu de lucru multinational;
 • certificarea competentelor absolven?ilor printr-o diploma de de master recunoscuta la nivel international;
 • pregatire absolven?ilor pentru a raspunde cerintele pietei internationale de munca.

Specialistii ce parcurg si termina acest program sunt capabili sa conceapa, sa proiecteze, sa scrie cod sursa, sa testeze ?i sa dezvolte sisteme software pentru diverse domenii, în conformitate cu cerintele TIC.

Date de contact:

 • Coordonator program: programul de masterat este coordonat de directorul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica.
 • Adresa web: http://ie.ase.ro

 

Programul de masterat de cercetare – Cibernetica si Economie Cantitativa

Într-o lume în continua schimbare, cerintele diversilor stakeholderi si presiunile la care sunt supuse companiile si institutiile statului sunt din ce în ce mai mari; clientii, furnizorii, angajatii, actionarii, partenerii de afaceri si comunitatea asteapta servicii si produse de calitate la preturi corecte, timp redus de livrare, servicii postvânzare atractive si responsabilitate sociala. Prin urmare, succesul organizatiilor depinde mai mult ca oricând de modul în care acestea îsi optimizeaza procesele de afaceri si iau deciziile. Cunostintele dobândite în cadrul acestui program de masterat vor permite analiza unor probleme complexe de organizare si îmbunatatirea proceselor de luare a deciziilor în întreprinderi, în afaceri, precum si în sectorul public.

Programul îsi propune formarea de specialisti buni cunoscatori ai aspectelor concrete legate de abordarea laturii cantitative a procesului decizional economic. La finalizarea studiilor acestia vor fi capabili sa formuleze si sa gestioneze interventiile necesare pentru solutionarea situatiilor de tip problema folosind metode si tehnici specifice abordarii sistemice, utilizând o serie de produse software relevante si, în acelasi timp, sa demonstreze o cunoastere profunda a unor aspecte economice si manageriale prezente în diferite tipuri de sisteme economice reale.

Masteratul se adreseaza atât absolventilor facultatilor economice dar si unei largi categorii de economisti, informaticieni si ingineri care lucreaza în organizatii si întreprinderi, banci, burse, retele de distributie, institutii guvernamentale s.a. interesati de analiza deafaceri, planificare strategica, rezolvarea problemelor complexe, managementul proiectelor decizionale complexe, data mining, logistica si managementul lantului ofertei, etc.

Obiectivele principale urmarite de-a lungul procesului de formare sunt urmatoarele:

 • Sa formeze specialisti care sa lucreze cu performante superioare în conditiile noii economii, bazata pe cunoastere, în care modelele economice ale productiei, logisticii, vânzarilor si consumului sunt din ce în ce mai integrate;
 • Sa transmita absolventilor un portofoliu de instrumente si tehnici conceptuale si mai ales aplicative dintre cele mai noi, care sa le permita sa adopte decizii rationale privind dezvoltarea proceselor economice la care participa, prin utilizarea tehnologiilor informationale avansate;
 • Sa formeze specialisti de înalta calificare pentru diverse domenii de activitate:
 • Analisti de sistem/ business/ logistica.
 • Economist specialist în analiza economica, previziune, analiza riscului de credit, asigurari, analist la bursa;
 • Specialisti în gestiunea optimala a resurselor întreprinderilor;
 • Data miner;
 • Specialisti în furnizarea datelor necesare modelelor deafaceri;
 • Consultanti economici si financiari etc.

Gama de tematici abordate în cadrul programului include: optimizare matematica si bazata pe agenti inteligenti, analiza multidimensionala a datelor, modelarea stohastica, microeconomie si macroeconomie avansata, teoria jocurilor si negocierii, logistica afacerilor, întreprinderea total integrata / extinsa / inteligenta, solutii de planificare a resurselor companiei (ERP), managementul lantului ofertei, business intelligence, project management, proiectarea E-Afacerilor, metode si tehnici de simulare, modelare economica si calcul neuronal, dinamica economica, metode speciale din cercetari operationale.

Deoarece ne dorim sa fim cât mai aproape de realitatile de pe piata muncii, cursurile si seminariile tinute de cadrele didactice specializate din cadrul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica vor fi completate de prezentari de cazuri si experiente de catre invitati din mediul de afaceri si de efectuarea de practica în cadrul unor companii. Astfel, în cadrul cursurilor de Cibernetica întreprinderii si Logistica afacerii, conducatori ai unor companii precum Microsoft, Novensys, Total Softetc., vor prezenta diferite cazuri si solutii informatice privind Business Intelligence, Managementul relatiei cu clientii (CRM), Project Management, Sharepoint, ERP si WMS.

Masteratul este organizat de-a lungul a patru semestre si se finalizeaza cu sustinerea unei lucrari de dizertatie în cadrul careia vor fi aprofundate în special aspecte ale proiectarii si conducerii organizatiilor, firmelor sau afacerilor, optimizari ale proceselor lor de afaceri sau vor fi efectuate analize si previziuni bazate pe modelarea micro si macroeconomica.

Coordonarea programului este asigurata de catre Prof. Dr. Virginia Maracine, iar corpul profesoral este compus din cadre didactice cu experienta din cadrul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica.

Date de contact:


 

Programul de masterat profesional – Managementul Informatizat al Proiectelor (MIP)

Organizarea acestui curs s-a impus ca urmare a stadiului actual de restructurare economica în care initierea, derularea si conducerea unor proiecte economice complexe, la nivel microeconomic, sectorial si regional s-a generalizat. Amploarea si interdisciplinaritatea cunostintelor reclamate de managementul acestor proiecte impun o pregatire institutionalizata în domeniul managementului proiectelor. Experienta internationala demonstreaza ca specializarea în managementul proiectelor reprezinta un segment important al pregatirii academice.

Organizarea cursului în cadrul ASE Bucuresti, Facultatea CSIE a plecat de la premisa ca profilul economic asigura o baza solida pentru pregatirea în domeniul managementului proiectelor, prin posibilitatea de integrare a cunostintelor si de impunere a criteriilor de rationalitate în gestionarea resurselor, oferind totodata o larga deschidere spre reconversia profesionala a fortei de munca de înalta calificare, provenind din diverse domenii economico-sociale. Totodata, practica actuala demonstreaza ca managementul proiectelor complexe reclama utilizarea pe scara larga a tehnologiilor informatice, pentru asigurarea unei gestionari eficiente a resurselor, comunicarii la distanta între participantii la proiect si pentru adaptari continue la dinamica derularii proiectelor.

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, prin experienta acumulata în cadrul proiectelor nationale si internationale conduse de catre cadre didactice, prin competentele din domeniul economic si al tehnologiei informatiei de care dispune, poate asigura o pregatire de profunzime a specialistilor în managementul informatizat al proiectelor. Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica se afla în permanent contact cu universitati si institute europene specializate în pregatirea managerilor de proiecte. În cadrul acestei colaborari internationale, cadrele didactice ale facultatii CSIE au participat la cursuri internationale de management al proiectelor, au efectuat vizite de documentare la universitati si institute europene de profil, studiind curriculum-uri universitare în acest domeniu, literatura de specialitate, cursuri si alte materiale didactice.

Cursul se adreseaza specialistilor care lucreaza în echipe de proiect sau conduc proiecte în domenii în care activitatea este organizata ca proiecte si are o puternica orientare practica, un înalt nivel academic, asigurând o permanenta interactivitate a procesului de instruire.

Date de contact:


 

Programul de masterat profesional Baze de Date – Suport pentru Afaceri

Programul de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri a fost înfiintat în anul 2004, avându-l drept director pe domnul profesor doctor Ion Lungu. În perioada 2006-2010 a functionat si varianta online a programului de masterat.

Scopul programului de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri consta în formarea si perfectionarea de specialisti cu o calificare ridicata si adecvata pentru activitatile informatice specifice pentru lucrul cu baze de date din domeniul economic.

Obiectivele programului de masterat vizeaza:

 • dobândirea de cunostinte avansate de informatica economica si abilitati analitice, de comunicare si de lucru în echipa, compatibile cu cele transmise în universitatile europene;
 • dezvoltarea abilitatii de a lucra într-un mediu de munca international si multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu si superior;
 • implicarea în programe de cercetare stiintifica si participarea la sesiuni de comunicari si simpozioane, în vederea completarii, sistematizarii si aplicarii cunostintelor dobândite;
 • prezentarea unor studii de caz si a unor aplicatii cu baze de date aplicate în practica pentru suport al afacerii;
 • dezvoltarea unor relatii eficiente de parteneriat cu companii nationale si internationale prin discutii si schimb de idei cu specialisti în informatica si în economie invitati la modulele de curs;
 • oferirea unor oportunitati de lucru practic cu diferite produse software care implementeaza cele mai noi tehnologii informatice, în scopul automatizarii afacerii.

Programul de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri este acreditat ARACIS-2007 si este similar programelor de studii din învatamântul superior european, iar structura planurilor sale de învatamânt este compatibila cu cea a planurilor de învatamânt din universitati ale Uniunii Europene.

Competente dobândite de absolventi:

 • utilizarea metodelor si tehnicilor de analiza, proiectare si implementare a bazelor de date avansate, precum si organizarea si prelucrarea volumelor mari de date;
 • administrarea bazelor de date si integrarea tehnologiilor informatice în aplicatiile cu baze de date;
 • dezvoltarea sistemelor informatice pentru management având ca suport bazele de date avansate;
 • fundamentarea deciziilor în contextul economiei actuale având ca suport bazele de date.
 • dezvoltarea de proiecte de cercetare complexe prin utilizarea cunostintelor teoretice si practice în domeniul sistemelor informatice având ca suport bazele de date.

Calificarile profesionale obtinute: analist, programator, proiectant de sisteme informatice, consultant în informatica, administrator de baze de date.

Cursurile se desfasoara în cadrul Centrului de Excelenta Oracle ASE Bucuresti. Profesorii si specialistii invitati au o experienta deosebita în activitatile didactice si de cercetare.

Se asigura pregatirea teoretica si practica a masteranzilor în domenii cheie ale industriei IT, precum: Depozite de date, Business Intelligence (Oracle, IBM, SAS), Data mining, Tehnologii OLAP, Securitatea si administrarea bazelor de date, Tehnologii Web, Java, Sisteme de baze de date, Baze de date spatiale, Baze de date multimedia, Integrarea sistemelor informatice (E-Business Suite, SAP), Tehnologii de transformare si integrare a datelor, Societatea informationala.

Masteranzii beneficiaza de o serie de cursuri Oracle online, gratuite în domeniul principalelor tehnologii de baze de date, care conduc catre posibilitatea obtinerii de certificari si examinari Oracle cu reduceri de 40%.

Colaborarea cu Oracle si reteaua sa de parteneri, precum si implicarea în proiecte internationale, conduc la participarea masteranzilor la programe de internship remunerate, angajarea în proiecte si facilitarea accesului la joburi în domeniul bazelor de date.

Date de contact:

 • Coordonator program: Prof.univ.dr. Ion LUNGU
 • Website: http://bdsa.ase.ro
 • E-mail: ion.lungu@ie.ase.ro

 

Programul de masterat profesional – E-Business

Programul e-Business are ca obiectiv furnizarea unui pachet educa?ional complet destinat absolvenților din domeniul informaticii economice, ciberneticii și al științei calculatoarelor. Domeniul disciplinar este cel al dezvoltarii aplicatiilor si arhitecturilor complexe de întreprindere și a soluțiilor de e-Business. Abordarea curenta a masterului este strâns corelata cu nevoile actuale ale pieței muncii, programul asumandu-și perfecționarea profesionala necesara absolvenților de licența pentru a se integra în proiecte complexe din domeniul IT.

Obiectivele generale sunt atinse printr-o abordare pe niveluri definita astfel încât studentul sa poata asimila atât cunoștințele practice cât și cunoștințele teoretice necesare construirii aplicațiilor moderne. Programul își propune pregatirea competențelor necesare specialițtilor calificari pentru dezvoltarea de aplicații de întreprindere, insistand asupra întregului ciclu de viața al aplicațiilor software și a instrumentelor specifice domeniului.

Demonstrațiile practice vor fi elaborate folosind tehnologii și instrumente de dezvoltare deschise, cum ar fi tehnologiile Java/J2EE, urmarind în permanența cele mai novative arhitecturi – cum ar fi SOA sau cloud-computing. Demonstrațiile se vor axa pe partea de proiectare, dezvoltare și testare a aplicațiilor de întreprindere și de e-Business.

Masterul propune o abordare incrementala, în prima parte fiind fixate cunoștințele fundamentale necesare înțelegerii conceptelor de baza aferente aplicațiilor de e-business și de întreprindere. Programul beneficiaza de sprijinul unor specialiști cu experiența relevanta în proiecte derulate de companii precum IBM, Webmedia, Qualitance sau Axway.

Date de contact:

 • Coordonator program: Prof. Dr. Razvan ZOTA
 • Secretari științifici: Lect. dr. Radu CONSTANTINESCU, Asist. dr. Andrei TOMA
 • Adresa Web: http://www.ebusiness.ase.ro

 

Programul de masterat profesional – Securitatea Informatica (ISM)

Masterat Securitatea InformaticaSecuritatea Informatica este un program de master tehnic din domeniul științei calculatoarelor destinat absolvenților de licenta din domeniul IT&C. Programul a fost început în 2005 si din 2012, cursurile si laboratoarele se desfașoara în limba engleza. Securitatea Informatica a fost certificata de catre ARACIS în anul 2008 si are 4 semestre, 120 de puncte de credit. Misiunea programului este de a face schimb de cunostinte teoretice si practice din domeniul securitatii IT&C, printre dezvoltatori, administratori de sisteme, manageri de proiect si utilizatorii de dispozitive electronice. Unul dintre cele mai importante obiective este de a obtine performante în interiorul cadrului I18N. Principalul obiectiv al “internaționalizarii I18N” pentru ISM este de a pregati studen?i cu competen?e recunoscute la nivel mondial în domeniul Securitații Informatice. Curriculum-ul este orientat catre:

 • Criptografie
 • Programare avansata
 • Code security
 • Networking & Internet-Cloud
 • Mobile Computing
 • Smartcards
 • Embedded Systems
 • Audit al securitații.

Colectivul didactic este format din profesori de la universitati recunoscute în România, cum ar fi: Academia Tehnica Militara din Bucuresti, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara.

“Manualul de securitate informatica Editia a 2-a, 663 pagini, Bucuresti 2009, ISBN 9789735948405 de Ion IVAN si Cristian TOMA – este sinteza de subiecte programului de master.

Date de contact:


 

Programul de masterat profesional – Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor si Resurselor Economice (SIMPRE)

Acest program de master este specializat în Sisteme Informa?ionale destinate proceselor economice. El raspunde necesitatilor curente pentru formarea de specialisti capabili sa foloseasca tehnici informatice pentru conducerea proceselor economice.

Pentru atingerea obiectivului dorit, se utilizeaza o abordare graduala si echilibrata ce combina într-un mod armonios teoria ?i practica. Astfel, curriculla este conceputa pentru a asigura o baza teoretica utilizata pentru a rezolva o varietate de probleme practice. Proportional, trei sferturi din cursuri sunt din domeniul Informaticii si restul au o orientare economica si sociala.

Avantajele acestui program de master sunt:

 • Ofera un nivel ridicat de cunostinte internationale
 • Evidentiaza aspectele practice pe baza unei teorii solide
 • Tehnologie de ultima ora. Programul pune la dispozi?ie un laborator ERP (Enterprise Resource Planning) construit cu finantare privata, precum si licente SAP și NAVISION.
 • Implicarea profesioniștilor
 • Materiale didactice de înalta calitate
 • Cunostinte de limba engleza profesionala
 • Subiectele sunt alese astfel încât acestea converg spre îndeplinirea obiectivului de a pregati oameni capabili de a conduce sau cel putin de a se implica în procese informatice economice.

Cursuri incluse in curricula abordeaza:

 • Sisteme informatice integrate la nivel de companie
 • Business Intelligence
 • Cunostinte de management
 • Baze de date ca suport pentru sistemele ERP
 • Limbaje de programare specifice ERP – ABAP.
 • Analiza multidimensionala a datelor. Hyper-cubes.
 • Managementul cunoștințelor în companii virtuale
 • Realizarea sistemelor informationale multidimensionale
 • ERP financiare, logistica si managementul corporativ financiar
 • Administrare informatica a activitatilor financiare

Acest program de masterat în AES, se adreseaza celor care doresc sa învete cele mai moderne tehnologii pe care european si mondial în domeniul informaticii mondial se bazeaza. Cursul este aliniat cu standardele europene si are durata de 3 semestre.

Date de contact:


 

Programul de masterat profesional – Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderilor

Analiza afacerilor (business analysis) cuprinde o varietate de cunoştinţe privind metode analitice, statistice, computaţionale, dar şi de modelare, data mining şi de previziune privind evenimentele curente şi istorice pentru a face previziuni referitoare la evenimente din viitor ce vor afecta afacerile unei organizaţii economice.

În afaceri, metode şi modele specifice exploatează tipare ce apar în analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor previzionate. Modelele de afaceri studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determină afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului asociat unui anumit set de condiţii, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte. 

Analiza afacerii se utilizează în domeniul managerial, financiar, în serviciile bancare, asigurări, telecomunicaţii, vânzări, turism, sănătate şi, de fapt, în orice domenii în care se desfăşoară procese de afaceri.

Tipurile de profesii disponibile absolvenţilor acestui program de masterat includ, printre altele: Analist de afaceri pentru companii de top; Analist de afaceri în IT; Analist Bancar şi Financiar; Analist al Pieţelor Financiare; Analist de Marketing; Expert Analist în elaborarea Modelelor de Afaceri ; Analist al Strategiei de Afaceri; Analist de date pentru afaceri; Consultant de Afaceri şi Management etc.

Ce voi face ca analist de afaceri ?

Dat fiind faptul că sfera de cuprindere a analizei afacerilor este deosebit de vastă, există deja o tendinţă de specializare a analiştilor într-una dintre următoarele trei tipuri de activităţi principale, ce formează obiectul analizei de afaceri; rolul cel mai important al analiştilor de afaceri este de a identifica nevoile şi de a furniza soluţii pentru probleme de afaceri, având unul dintre următoarele roluri:

Analist de afaceri al companiei: este cel mai frecvent întâlnit rol, asumat de un analist cu pregătire generală care consideră afacerile companiilor şi întreprinderilor drept procese care se desfăşoară în vederea creşterii profitabilităţii acestora, prin utilizarea eficientă a fiecărui tip de resursă disponibilă.  

Strategist de afaceri: Companiile trebuie să se concentreze asupra problemelor de strategie în mod mai mult sau mai puţin continuu în mediul de afaceri modern. Analiştii de afaceri, ca o soluţie pentru această nevoie, au aptitudinile necesare pentru a analiza profilul strategic al organizaţiei şi al mediului în care îşi desfăşoară activitatea, sfătuind conducerea cu privire la politici potrivite dar şi la efectele deciziilor legate de politica firmei.

Arhitect de întreprindere: Companiile pot avea nevoie să recurgă la schimbări pentru a rezolva problemele identificate de analiştii strategici, menţionaţi mai sus. Analiştii de afaceri contribuie la acest proces prin analizarea obiectivelor, proceselor şi resurselor, dar şi prin sugerarea unor modalităţi prin care se pot realiza reproiectări (Business Process Reengineering) sau îmbunătăţiri (Business Process Improvement). Trei elemente sunt esenţiale acestui aspect al analizei de afaceri: reproiectarea proceselor esenţiale de afaceri; aplicarea tehnologiilor ce permit susţinerea unor noi procese esenţiale; şi managementul schimbărilor la nivel organizaţional. 

Analist de sisteme IT: Există o nevoie pentru a alinia Dezvoltarea IT cu sistemele aflate în derulare în cadrul companiilor. O problemă importantă în afaceri este reprezentată de modalitatea de a rentabiliza investiţiile în IT, care sunt de regulă extrem de costisitoare şi de importantă critică. Departamentele IT, fiind conştiente de această problemă, folosesc analişti de afaceri pentru a înţelege mai bine şi pentru a defini cerinţele pentru sistemele lor de IT.

Date de contact:


Programul de masterat de cercetare – Statistică

Ce vei studia? (principalele subiecte)

 • Anchete şi Sondaje
 • Econometrie
 • Tehnici de prezentare a datelor şi arhitectura unei prezentări
 • Data Mining
 • Data Mining – Big Data
 • SAS şi SPSS – Software Statistic
 • Business Statistics
 • Statistica Socială

Ce fac statisticienii (Data Scientist)?

 • Examinează diferitele fenomene economice şi sociale.
 • Analizează cererea clienţilor pentru diferite produse.
 •  Analizează şi estimează evoluţia pieţelor financiare.
 • Studiază securitatea instalaţiilor nucleare de producţie a energiei electrice.
 • Evaluează impactul poluării asupra mediului înconjurător.
 • Determină riscul de îmbolnăvire şi analizează eficacitatea unor medicamente noi.
 •  Planifică şi realizează experimente care duc la îmbunătăţirea agricuturii.
 • Participă la realizarea prognozelor meteo.

Ce calităţi şi înclinaţii ai nevoie ca să devii Data Scientist - statistician?

 • Aptitudini legate de aspecte cantitative: matematică, statistică, informatică, economie.
 • Trebuie să fii curios, să îţi placă să afli cauzele care generează diferitele fenomene.
 • Trebuie să fii comunicativ şi să îţi placă să interacţionezi cu persoane din cele mai variate domenii.
 • Trebuie să îţi placă să îţi prezinţi şi argumentezi temeinic opiniile şi studiile.
 • Trebuie să îţi placă să utilizezi calculatorul, internetul, etc (într-un cuvant TIC).
 • Trebuie să fii foarte atras de partea practică-aplicativă a lucrurilor.
 • Trebuie să fii o fire analitică căreia îi place să gândească înainte să vorbească.

Ce oportunităţi majore îmi oferă acest domeniu?

 • Nu te vei plictisi niciodată.
 • Vei avea satisfacţii profesionale şi financiare mari.
 • Vei putea avansa în carieră repede deoarece specialişti adevăraţi nu sunt foarte mulţi.

Date de contact: