Informatică Economică

Programul de licenţă în Informatică Economică asigură formare pentru: analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice în organizaţii, utilizarea şi configurarea de pachete software cu aplicaţii în economie, dezvoltarea şi introducerea de software aplicat, cercetarea şi aplicarea noilor tehnologii din domeniul calculatoarelor; cunoştinţe de programare pe calculator.

În calitate de buni analişti şi buni specialişti în cele mai recente tehnici, capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de management, absolvenţii trebuie să fie în măsură să ofere soluţii la nivelul celor mai recente realizări în domeniu, în legătură strânsă cu obiectivele, structura organizatorică şi posibilităţile companiei.

Ce te învățăm ?

Programare si dezvoltare software: 
Bazele tehnologiei informatiei;  Bazele programarii calculatoarelor;  Algoritmi si tehnici de programare;  Sisteme de operare;  Programare orientată obiect;  Programare Java;  Programare evolutiva si algoritmi genetici;  Structuri de date;  Tehnologii Web;  Retele de calculatoare;  Programarea aplicatiilor Windows;  Multimedia;  Dispozitive si Aplicatii Mobile;  

Baze de date:
Baze de date;  SGBD Oracle;  

Utilizare pachete software:
Birotica profesionala;  Pachete software;  

Analiza si proiectare sisteme informatice:
Proiectarea Sistemelelor Informatice; Sisteme informationale economice; Dispozitive si Aplicatii Mobile;  Programarea aplicatiilor Windows;

Analiza si modelare:
Bazele Cercetarii Operationale;  Bazele statisticii;  Statistică macroeconomică;  Microeconomie cantitativa;  Macroeconomie cantitativa;  Analiza datelor;  Econometrie;  Cercetări operationale; Cibernetica sistemelor economice; Serii de timp;  

Pregatire economica:
Economie;  Algebra;  Marketing;  Contabilitate;  Analiza Matematica;  Probabilităti si statistica matematica;  Management;  Finante;  Sociologie;  Dreptul afacerilor;  

 

Unde faci practica ?

În 2013, partenerii noștrii de practică sunt companii cu renume internațional din domeniul IT, bancar sau analiză economică/financiară:

Pentru ce job-uri te pregătim ?

Prin planurile sale de învăţământ, programul de studii universitare de licenţă, programul Informatică Economică, asigură absolvenţilor săi competenţe compatibile cu următoarele calificări dinCodificarea ocupaţiilor din România:
Grupa 214 – Ingineri, cuprinzând ocupaţia asistent cercetare informatică (214918).
Grupa 251 – Analişti programatori în domeniul software, cuprinzând subgrupele:

 1. 2511 – Analişti de sistem: proiectant sisteme informatice (251101);
 2. 2512 – Proiectanţi de software: analist (251201); programator (251202);  inginer de sistem în informatică (251203); programator de sistem informatic (251204); inginer de sistem software (251205); manager proiect informatic (251206);
 3. 2513 – Proiectanţi de sisteme web şi multimedia: specialist în e-Afacere (251301); specialist în e-Media (251303); specialist în e-Guvernare (251302);
 4. 2514 – Programator de aplicaţii: specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator (251401);
 5. 2519 – Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare: consultanţi în informatică (251901).

Grupa 252 – Specialişti în baze de date şi reţele, cuprinzând subgrupele:

 1. 2521 – Designeri şi administratori de baze de date: administratori baze de date (252101);
 2.  2523 – Specialişti în reţele de calculatoare: administrator de reţea de calculatoare (252301);

Grupa 235 – Alţi specialişti în învăţământ, cuprinzând ocupaţia dezvoltator e-Learning (235905).
Specialiştii pregătiţi sunt capabili de a: concepe, proiecta, elabora, testa, implementa şi dezvolta sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare.

Posibile cariere profesionale

Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă, programul Informatică Economică, pot lucra în firme şi organizaţii din aproape toate domeniile de activitate, candidând pe posturi din următoarele categorii:

 • Analist-proiectant de sisteme informaţionale în domeniul afacerilor;
 • Consultanţă în conceperea, proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor şi produselor informatice în domeniul economic şi al afacerilor;
 • Specialist de înaltă calificare în asigurarea calităţii produselor şi sistemelor informatice (Quality Assurance);
 • Personal de concepţie şi management în domeniul ERP;
 • Utilizarea unor medii de programare avansate în aplicaţii economice şi de afaceri;
 • Utilizarea unor instrumente de tip CASE în aplicaţii economice şi de afaceri;
 • Dezvoltare şi management a bazelor şi depozitelor de date;
 • Administrator de baze de date;
 • Proiectant de sisteme distribuite;
 • Conceperea, proiectarea şi implementarea afacerilor electronice;
 • Manager în domeniul proiectelor informatice;
 • Consultant securitate IT&C;
 • Auditor sisteme informaţionale;
 • Economist specialist cu abilităţi specifice în utilizarea instrumentarului oferit de IT&C.

Ce competențe vei dobândi ?

C1 Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice

 • C1.1 Recunoasterea si descrierea  conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice
 • C1.2 Explicarea si interpretarea cerintelor specifice  investigarii fenemoenelor si proceselor economice
 • C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor si metodeleor economice pentru investigarea si / sau solutionarea problemelor din organizatie
 • C1.4 Analiza comparativa a solutiilor economice pentru  rezolvarea problemelor din organizatie
 • C1.5 Elaborarea si stucturarea informatica a alternativelor  de solutionare a problemelor din organizatie

C2 Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare si ale Internetului

 • C2.1 Identificarea resurselor si performantelor sistemelor de calcul, a functiilor sistemelor de operare si ale Internetului
 • C2.2 Explicarea  claselor de probleme folosind proceduri reutiliza-bile pentru accesarea resurselor  informa-tice
 • C2.3 Folosirea facilitatiilor pentru statiile  de lucru in retea in vederea   comunicarii, informareii si accesarii aplicatiilor online
 • C2.4 Actualizarea permanenta a resurselor in vederea lucrului cu cele mai noi tehnologii informatice
 • C2.5 Dezvoltarea  în echipe a unor solutii eficiente de configurare si administrare sisteme, de comunicare si de selectia proceduri de lucru

C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotica pentru solutionarea de probleme specifice

 • C3.1 Recunoasterea şi descrierea  functiilor de prelucrare ale produselor software de birotica necesare solutionarii de probleme
 • C3.2 Explicarea şi compa-rarea  produselor de birotica pentru a obtine solutia cea mai eficienta in raport cu un set definit  de criterii de performanta
 • C3.3 Alegerea optiunilor pentru introducerea si stocarea datelor si pentru efectuarea de prelucrari  in contextul unui management  eficient al documentelor
 • C3.4 Analiza şi evaluarea calitatii  solutiilor obtinute prin utilizarea de produse software de birotica
 • C3.5 Implementarea de solutii reutilizabile si integrabile in sisteme informatice

C4 Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind  structuri de date, algoritmi , tehnici si limbaje de programare evoluate

 • C4.1 Definirea cerintelor de parcurgere a  etapelor ciclului de dezvoltare  pentru a obtine componente software performante,
 • folosind tehnologii moderne
 • C4.2 Explicarea structurilor de date, 
 • a instrucţiunilor şi claselor de probleme pentru a construi componente integrabile in sisteme software complexe
 • C4.3 Rezolvarea de probleme bine  definite din economie prin aplicarea de proceduri integrabile  in sisteme software complexe
 • C4.4 Actualizarea limbajelor, tehnicilor si metodelor de programare, astfel incat componentele software construite sa reflecte stadiul dezvoltarii IT&C
 • C4.5 Dezvoltarea    activitatilor specifice ciclului de realizare software, urmarind aspectele cantitative, calitative si de eficienta economica

C5 Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizeaza  baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web

 • C5.1 Recunoaşterea  tipurilor de aplicatii care necesita lucrul cu baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server in vederea  realizarii de componente integrabile in sisteme informatice
 • C5.2 Explicarea si interpretarea noţiunilor fundamentale  din domeniul bazelor de date,  aplicatii online si multimedia pentru analiza, proiectarea si realizarea de componente destinate prelucrarii complexe a volumelor mari de date
 • C5.3 Aplicarea  si analizarea de soluţii  flexibile destinate obtinerii de selectii si rapoarte  pentru toate nivelurile de decizie din organizatie
 • C5.4 Folosirea şi evaluarea critică  a instrumen-telor de dezvoltare aplicatii cu baze de date, multimedia si client server  pentru gestionarea resurselor din organizatie
 • C5.5 Evidentierea prin studii si analize  a impactul utilizarii sistemelor de gestiune a bazelor de date, resurselor multimedia si a tehnologiilor client-server din organizatie cu luarea in considerare a optimi-zarii resurselor , a proceselor si a eficienţei economice

C6 Actualizarea sistemelor informationale/sistemelor informatice si aplicatiilor ERP

 • C6.1 Definirea cerintelor si caracteristicilor de actualizare a sistemelor informationale / a sistemelor informatice  din organizaţie
 • C6.2 Explicarea şi inter-pretarea cerintelor pentru preoiectarea si dezvoltarea de  noi sisteme informationale  / sisteme informatice
 • C6.3 Folosirea noţiunilor economice  în soluţionarea de probleme prin dezvoltarea de subsisteme informa-tice noi / sisteme informatice in organizaţie
 • C6.4 Folosirea si evaluarea dupa criterii stabilite a metodelor de analiza si proiectare specifice dezvoltarii de sisteme informationale / sisteme informatice 
 • C6.5 Elaborarea de studii de specificatii pentru proiectarea si realizarea de componente ale sistemelor informationale