Stagiul de Practică pentru Studiile de Licență

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în curriculum universitar în anul 2 studii de licență, are o durată de (minimum) 112 de ore pentru programele de licență si este obligatoriu ca aceasta sa fie derulata pe parcursul anului 2 de studii. Menționăm faptul că Practica de specialitate se poate desfășura în cadrul oricărei organizații cu personalitate juridică din țară sau din străinătate (inclusiv instituții de stat), cu condiția ca activitățile desfășurate să fie compatibile cu domeniul de specializare de la licență (pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați cadrele didactice coordonatoare ale grupelor din care faceți parte). De asemenea, practica se poate desfășura de student și ca membru în grupul țintă al unui proiect cu finanțare europeană în care ASE este beneficiar sau partener. In plus, găsiți mai jos (în secțiunea „Oportunități de practică si internship”) postări actualizate cu firmele cu care facultatea a încheiat un acord cadru de colaborare privind stagiile de practică/acord de parteneriat, și care oferă oportunități de derulare a stagiului de practică/internship in anul universitar curent!

Înainte de începerea stagiului de practică (sau ulterior, ținând cont de faptul că aceste informații au fost adăugate foarte recent), studenții au obligația de a încheia Convenția Cadru. Studenții care sunt angajați cu contract de muncă pe o perioadă de timp determinată/nedeterminată, au beneficiat/beneficiază de un stagiu de internship, au participat/participa la o competitiție studențească (gen hackathon etc) în anul universitar 2023-2024, și durata activităților desfășurate este de minim 112 de ore, nu au obligația încheierii Convenției Cadru, dar vor trimite prodecanului de resort o adeverință semnată de angajator din care să reiasă perioada contractului de muncă și activitățile din fișa postului. In plus, pentru studenții ce își echivalează astfel stagiul de practica, rămân necesare întocmirea caietului de practică și a proiectului de practică!!

Pentru categoria de studenți menționată mai sus, în situația în care activitățile din fișa postului se încadrează în codurile COR aferente specializărilor (ce pot fi consultate mai jos), nu este nevoie de nicio confirmare din partea prodecanului de resort / coordonatorului de practică privind echivalarea stagiului de practică. Pentru studenții ce derulează în cadrul stagiului de practică activități ce se încadrează în codurile COR aferente specializărilor de la licență, nu este nevoie de confirmare privind recunoașterea stagiului de practică. Codurile COR din lista de mai jos sunt doar orientative, putând fi acceptate fără probleme și alte coduri COR ce au legătură cu domeniile de specializare de la licență!!!

Menționăm următoarele definiții pentru termenii ce apar în cadrul convenției de practică:

  • Cadru didactic coordonator – reprezintă cadrul didactic al facultății ce este desemnat coordonator de practică, alocat grupelor de la anul II licență;
  • Tutore – reprezintă persoana din cadrul entității în care studentul își desfășoară stagiul de practică, ce îndrumă studentul pe tot parcursul stagiului.

Etapele încheierii convenției de practică:

  1. Studentul va descărca varianta electronica (în format Word) a Convenției de Practică, o va completa fizic sau electronic cu datele sale și o va semna; va descărca de asemenea Acordul de Prelucrare a Datelor Personalece va fi completat și semnat o singură dată de fiecare societate/instituție;
  2. Studentul, folosind adresa de e-mail instituțională, va transmite, în format electronic sau fizic, către entitatea primitoare în practică documentul completat astfel încât responsabilul / împuternicitul legal al acesteia și tutorele să o poată completa și semna, folosind semnătura electronică autorizată / semnătura olografă si ștampila entității, în câmpul special destinat;
  3. Reprezentantul entității primitoare în practică transmite documentul completat și semnat către student;
  4. Studentul transmite fizic sau electronic (de pe adresa de e-mail instituțională) prodecanului responsabil de practică convenția de practică, la adresa de email ovidiu.solomon@csie.ase.ro dacă documentul este transmis electronic, urmând ca acesta să o semneze fizic/electronic. Convenția de practică este retransmisă studentului apoi în format fizic/.pdf, documentul aferent fiind denumit Conventie-practica_Nume_Prenume.pdf. În lipsa unor alte solicitări ale entității la care se efectuează stagiul de practică, spre sfârșitul stagiului studenții vor încărca convenția cadru pe platforma online.ase.ro, unde fiecare cadru didactic coordonator de practică va crea un assignment pentru fiecare grupă. Coordonatorii vor semna și centraliza convențiile.

Stagiul de practică va fi încheiat până la sfârșitul săptămânii a 13-a de activități didactice aferente semestrului II, respectiv până la data de 24 mai 2024. La încheierea stagiului de practică, studenții vor transmite fizic/electronic (de pe adresa de e-mail instituțională) cadrului didactic coordonator de practică următoarele documente:
Adeverința de practică, semnată și ștampilată de angajator, în care angajatorul va preciza perioada în care a avut loc stagiul, numărul de ore efectuate și calificativul obținut. Un model îl puteți consulta aici.
Caietul de practică, prezentat sub forma unui jurnal în care sunt descrise cronologic activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de practică; un model îl puteți consulta aici.
Proiectul de practică trebuie să pună în valoare aplicarea cunoştinţelor dobândite in cadrul stagiului de practică, pornind de la una/mai multe discipline studiate la facultate; un model îl puteți consulta aici. In plus, în josul acestei pagini puteți consulta un ghid privind realizarea proiectului de practică, pentru fiecare din cele 3 specializări de licență.


Susținerea proiectului de practică va avea loc în perioada specificată, la o dată aleasă de coordonatorul de practică.

Lista codurilor COR aferente specializărilor facultății

Această listă a fost extrasă de pe link-ul acesta privind Clasificarea Ocupațiilor din România, ce a fost actualizat în data de 26 octombrie 2020.
Lista orientativă a codurilor COR pentru specializările Informatică Economică și Cibernetică Economică poate fi consultată aici;
Lista orientativă a codurilor COR pentru specializarea Statistică și Previziune Economică poate fi consultată aici.

Metodologia ASE ce reglementează modalitatea de derulare a stagiului de practică

Coordonatori grupe de practică

Fiecărei grupe de studenți îi este asignat un cadru didactic coordonator de practică. Coordonatorii de practică au rolul:
– de a vă ajuta cu informații privitoare la eligibilitatea activităților pe care intenționați să le realizați în cadrul stagiului de practică;
– de a semna și de a centraliza convențiile de practică;
– de a recepționa și de a centraliza aprecierile / adeverințele de la angajator, încheiate la sfârșitul stagiului de practică;
– de a vă ajuta cu informații privind realizarea proiectului de practică;
– de a evalua caietul de practică și proiectul susținut în cadrul colocviului de practică.

Coordonatorii pentru stagiul de practica aferent anului universitar 2023-2024 sunt stabiliți și afișați mai jos după cum urmează. Mulțumim!


Oportunități de practică si internship

În metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate se precizează faptul că studenții au obligația de a-și identifica partenerii de practică cu care să încheie convențiile. Pe de altă parte, conducerea facultății depune toate eforturile de a identifica societăți ce oferă locuri pentru efectuarea stagiilor de practică, precum și alte modalități prin care studenții pot realiza practica. Numărul locurilor oferite de partenerii CSIE este limitat, iar selecția se va face conform profilului și a criteriilor oferite de companie. Oportunitățile de practică în timp real pot fi consultate aici.

Ghid pentru realizarea proiectului de practică