Stagiul de Practică pentru Studiile de Masterat

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în curriculum universitar în anul 2 de studii de masterat si are o durată de (minimum) 280 de ore.

Menționăm faptul că Practica de specialitate se poate desfășura în cadrul oricărei organizații cu personalitate juridică din țară sau din străinătate (inclusiv institutii de stat), cu condiția ca activitățile desfășurate să fie compatibile cu domeniul de specializare de la masterat (pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați cadrele didactice coordonatoare ale grupelor din care faceți parte). De asemenea, practica se poate desfășura de masterand și ca membru în grupul țintă al unui proiect cu finanțare europeană în care ASE este beneficiar sau partener. In plus, gasiti mai jos (in sectiunea „Oportunitati de practica si internship”) postari actualizate cu firmele cu care facultatea a incheiat un acord cadru de colaborare privind stagiile de practica/acord de parteneriat, si care ofera oportunitati de derulare a stagiului de practica/internship in anul universitar curent!

Înainte de începerea stagiului de practică (sau ulterior, ținând cont de faptul că aceste informații au fost adăugate foarte recent), masteranzii au obligația de a încheia Convenția Cadru.

Masteranzii ce sunt angajați cu contract de muncă pe o perioadă de timp determinată/nedeterminată, au beneficiat/beneficiază de un stagiu de internship, au participat/participa la o competitie studenteasca (gen hackathon etc) in anul universitar 2023-2024, si durata activitatilor desfasurate este de minim 280 de ore, nu au obligația încheierii Convenției Cadrudar vor trimite prodecanului de resort o adeverință semnată de angajator din care să reiasă perioada contractului de muncă și activitățile din fișa postului. In plus, pentru studenții ce isi echivaleaza astfel stagiul de practica, raman necesare intocmirea caietului de practica si a proiectului de practica!!

Pentru categoria de masteranzi menționată mai sus, în situația în care activitățile din fișa postului se încadrează în codurile COR aferente specializărilor (ce pot fi consultate mai jos), nu este nevoie de nicio confirmare din partea prodecanului de resort / coordonatorului de practică privind echivalarea stagiului de practică. Pentru masteranzii ce derulează în cadrul stagiului de practică activități ce se încadrează în codurile COR aferente specializărilor de la masterat, nu este nevoie de confirmare privind recunoașterea stagiului de practică.

Menționăm următoarele definiții pentru termenii ce apar în cadrul convenției de practică:

  • Cadru didactic coordonator – reprezintă cadrul didactic al facultății ce este desemnat coordonator de practică, alocat grupelor de la anul II masterat; Coordonatorul este de regulă directorul programului de masterat.
  • Tutore – reprezintă persoana din cadrul entității în care studentul își desfășoară stagiul de practică, ce îndrumă masterandul pe tot parcursul stagiului. 

Etapele încheierii convenției de practica:

  1. Masterandul va descărca varianta electronica (în format Word) a Convenției de Practică, o va completa fizic sau electronic cu datele sale și o va semna; va descărca de asemenea Acordul de Prelucrare a Datelor Personale, ce va fi completat și semnat o singură dată de fiecare societate/instituție;
  2. Masterandul , folosind adresa de e-mail instituțională, va transmite, in format electronic sau fizic, către entitatea primitoare în practică documentul completat astfel încât responsabilul / împuternicitul legal al acesteia și tutorele să o poată completa și semna, folosind semnătura electronică autorizată / semnătura olografă si ștampila entității, în câmpul special destinat;
  3. Reprezentantul entității primitoare în practică transmite documentul completat și semnat către masterand;
  4. Masterandul transmite fizic sau electronic (de pe adresa de e-mail insituționala) prodecanului responsabil de practică convenția de practică, la adresa de email ovidiu.solomon@csie.ase.ro daca documentul este transmis electronic, urmand ca acesta sa o semneze fizic/electronic. Convenția de practică este retransmisă apoi masterandului  în format fizic/.pdf, documentul aferent fiind denumit Conventie-practica_Nume_Prenume.pdf. În lipsa unor alte solicitări ale entității la care se efectuează stagiul de practică, spre sfârșitul stagiului masteranzii vor încărca convenția cadru pe platforma online.ase.ro. Coordonatorii vor semna și centraliza convențiile.

Stagiul de practică va fi încheiat până la sfârșitul săptămânii a 13-a de activități didactice aferente semestrului II, respectiv pana la data de 24 mai 2024. La încheierea stagiului de practică, masteranzii vor transmite fizic/electronic (de pe adresa de e-mail insituționala) cadrului didactic coordonator de practică urmatoarele documente: – Adeverința de practică, semnată și ștampilată de angajator, în care angajatorul va preciza perioada în care a avut loc stagiul, numărul de ore efectuate și calificativul obținut. Un model îl puteți consulta aici. – Caietul de practică, prezentat sub forma unui jurnal în care sunt descrise cronologic activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de practică; un model il puteti consulta aici. – Proiectul de practică trebuie să pună în valoare aplicarea cunoştinţelor dobândite in cadrul stagiului de practica, pornind de la una/mai multe discipline studiate la facultate; un model il puteti consulta aici.

Susținerea proiectului de practică va avea loc în perioada specificata, la o dată aleasă de coordonatorul de practică.

Lista codurilor COR aferente specializărilor facultății

Această listă a fost extrasă de pe link-ul acesta privind Clasificarea Ocupațiilor din România, ce a fost actualizat în data de 26 octombrie 2020. Lista orientativă a codurilor COR pentru specializările Informatică Economică și Cibernetică Economică poate fi consultată aici; Lista orientativă a codurilor COR pentru specializarea Statistică și Previziune Economică poate fi consultată aici. Aceste coduri sunt strict orientative, putând fi acceptate și alte coduri ce au legătură cu tipul programului de masterat.

Metodologii ASE ce reglementează modalitatea de derulare a stagiilor de practică

Oportunități de practică si internship

În metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate se precizează faptul că studenții au obligația de a-și identifica partenerii de practică cu care să încheie convențiile. Pe de altă parte, conducerea facultății depune toate eforturile de a identifica societăți ce oferă locuri pentru efectuarea stagiilor de practică, precum și alte modalități prin care studenții pot realiza practica. Numărul locurilor oferite de partenerii CSIE este limitat, iar selecția se va face conform profilului și a criteriilor oferite de companie. Oportunitățile de practică în timp real pot fi consultate aici.